Ciele združenia

Ciele združenia sú:

 • podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať rôzne typy podujatí (školenia, kurzy, besedy, prezentácie, relaxačné a tvorivé programy, outdoorové programy, semináre a konferencie),
 • organizovať kultúrne, spoločenské, osvetové podujatia, výstavy, výmenné pobyty, záujmové aktivity s cieľom rozvíjať vedomosti a zručnosti,
 • pôsobiť v oblasti výskumu, vývoja a poskytovania informácií,
 • spracovávať analýzy, rozbory, prieskumy v oblasti vedy, výskumu a kultúry,
 • spracovávať a realizovať projekty s cieľom získavania finančných prostriedkov z rôznych zdrojov,
 • poskytovať konzultácie a poradenstvo v oblasti autorského práva, Open Access, informačných zdrojov, projektového a personálneho manažmentu,
 • poskytovať výkon kolektívnej správy pre vedecký segment,
 • podieľať sa na tvorbe kultúrnych politík,
 • vyvíjať činnosť v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva a realizovať projekty zamerané na záchranu kultúrneho dedičstva,
 • podporovať kreatívne aktivity,
 • podporovať inklúziu menšín a znevýhodnené skupiny (kohézia),
 • zabezpečovať vzdelávanie, stážové pobyty a účasť odborníkov a členov združenia na odborných kongresoch, seminároch, prednáškach,
 • vykonávať certifikačné a akreditačné aktivity,
 • propagovať slovenskú literatúru a kultúru, kultúrne a vedecko-výskumné činnosti,
 • prezentovať Slovenskú republiku v zahraničí,
 • spolupracovať s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí,
 • vykonávať publikačnú a vydavateľskú činnosť,
 • prevádzkovať samostatnú hospodársku činnosť.